Arbeten vi utför


Välkommen till Västregårds Maskin och Entreprenad AB! Vi utför gräv-, schakt- , anläggningsarbeten och krossåtervinning med våra mobila krossanläggningar runt om i Sverige. Vi utför även arbete med infrastruktur och järnväg. Lastning och lossning av betongslipers i samband med Trafikverkets spårbyten samt omhändertagande och destruktion av begagnade betongslipers. Destruktionen utförs med hjälp av krossverk.

Vi bedriver även vägunderhållet åt Peab, NCC och Växjö Kommun.  

Exempel på arbeten vi utför;     
• Krossåtervining av asfalt, betong och sten mm
• Väg- och anläggning
• Transport av maskiner, grus mm
• Försäljning av återvunnet fyllnadsmaterial
• Maskin uthyrning med behörig personal 
• Rivning & omhändertagande av rivningsmaterial så som betong & asfalt mm  
• Sortering av jord och stenmassor
• Vatten & avlopp
• Kabelgrävning
• Skogsdikning   
• Skogsvägar